Vi är en reggioinspirerad förskola

Vår strävan och vår inspiration kommer förskolorna i Reggio Emilia, Italien. De använder sig av en filosofi som grundar sig i demokrati förankrat i en djup humanistiskt livshållning. Pedagogiken bygger på övertygelsen om det kompetenta barnet som utvecklas individuellt och i samspel med andra. Pedagogiken grundar sig även i barnens behov och intressen. Det är en filosofi som bygger på en tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet och att alla barn föds rika och intelligenta med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.

Kommunikation och språk är en nyckel till barns lärande och ett barns olika sätt att uttrycka sig på. Därför är det grunden till vår verksamhet på Förskolan Kling & Klang. Loris Malaguzzi som var chef för de italienska kommunala förskolorna i många år, är också Reggio Emilia filosofins grundare och upphovsman till uttrycket: ”Ett barn har 100 språk och berövas 99”.

Reggio Emilia kallas också för lyssnandets pedagogik. Det betyder att vi visar respekt för barnen, är nyfikna och intresserade av att se, höra, upptäcka och ta reda på deras tankar, intressen och kompetenser och utifrån det utmana dem vidare med nya frågor, uppgifter, material etc. Barnen måste få tänka själva, vi ska inte ge svaren utan ställa frågorna. Genom att vi gör pedagogiska dokumentationer av barnens tankar, ord, arbeten och processer så blir det ett synligt lyssnande. Och att bli lyssnad på stärker självförtroendet. Om barnen får arbeta utifrån sina intressen och kompetenser och får upptäcka, utforska, praktiskt handla, får vara delaktiga, påverka, reflektera och utvärdera så får de syn på sitt eget lärande

Reggio Emilia står inte för ett pedagogiskt program som man kan ta över eller kopiera, men vi kan inspireras av grundtankarna och filosofin för att utveckla dem i vårt sammanhang och utifrån våra förutsättningar.

Ateljén på Förskola Kling & Klang Gamla Stan

Vår ateljé är stor och ljus och inbjuder barnen till skapande på många olika sätt och med många olika material.

Här arbetar vi i ett arbetslag och vägleder barn och pedagoger till ett lustfyllt, inbjudande och lärorikt skapande. Ateljén följer årstidernas växlingar, barnens egna teman samt traditioner.
I vår ateljé flödar fantasin och barnens skaparglädje och lust väcks.

Vi arbetar för att stimulera barnens läroprocesser med hjälp av estetiska uttrycksformer såsom att måla, arbeta med olika leror, fotografera m.m. Vi arbetar både inne i ateljén och ute i naturen.

Musik och teaterrummet på Förskola Kling & Klang Gamla Stan

Vi har vårt hjärta på förskolan och det är vårt musik och teaterrum. Här bedriver vi undervisning i rytmik, rörelse & lek samt teater och språkutveckling. Rummet är stort och här har vi rekvisita till teater, och rollekar samt instrument. Här ryms alla barnen samtidigt vilket är härligt när vi har våra stora musik och rytmiksamlingar. Likaså ger rummet goda möjligheter till fysisk aktivitet då vi har grovmotoriskt material här som tex byggkuddar, motorikstenar och balansmaterial. Här har vi även dansundervisning och då är det skönt för barnen att kunna röra sig på stora ytor så de får utlopp för sin skapande förmåga.

Viktigt är också att barnen ska reflektera över sitt eget lärande. Vi arbetar med portfolio där vi dokumenterar barnens arbeten och på så sätt använder detta som underlag i utvecklingssamtalen.

Temaarbete: Estetiken aktiverar lärandet, hävdar Reggio Emilias ateljérista Vea Vecchi. Estetiken under arbetet uttrycks genom barnens ögon, öron och händer som simultant kan konstruera och fylla dem med känslor. Genom att barnen använder sig av olika estetiska uttryckssätt understödjs samtidigt sambandet mellan det kognitiva, tankegångar, att kunna uttrycka sig och deras fantasi och logik. Därför är det särskilt viktigt för oss att observera och att dokumentera barnens strategier och lärandeprocesser och vad barnen förklarar och säger. Detta hjälper oss vidare i arbetet att hålla barnens egna tankar, frågeställningar och intressen i fokus. I processen där barnen lär sig, är viktigare än resultatet. Vi ser barnens alster, experiment, prövar hypoteser och upptäckter som en del av lärprocessen. Det är inte resultatet som är viktigt, utan processen.